نشریه شماره ۶۴ فصلنامه «مطالعات انقلاب اسلامی» منتشر شد

نشریه شماره ۶۴ فصلنامه «مطالعات انقلاب اسلامی» منتشر شد

دی ۱۲, ۱۴۰۰

شصت و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی (بهار ۱۴۰۰) با مشخصات و مقاله‌های ذیل منتشر گردید:

صاحب‌امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ـ دانشگاه معارف اسلامی

مدیرمسئول: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر روح‌الله شاکری

سردبیر: دکتر مصطفی ملکوتیان

دبیر تحریریه: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسین ارجینی

کارشناس فصلنامه: دکتر عیسی مولوی وردنجانی

 

ردیف

عنوان نویسنده

رتبه و محل خدمت

۱

الگوی مدیریتی امام خمینی(ره) در حل بحران‌های جمهوری اسلامی ایران محمد شاه‌سنایی دانش‌آموخته دکتری دانشگاه معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی.
محمدجواد نوروزی دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و مدرس گروه معارف اسلامی.
حسین ارجینی استادیار گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران.
علیرضا نائیج دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

۲

سازوکارهای نظریِ برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نفیسه‌سادات قادری دانشجوی دکتری مسائل ایران، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، ایران.
علیرضا گلشنی دانشیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، ایران. (نویسنده مسئول)
مسعود همت استادیار حقوق، گروه حقوق، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، ایران.

۳

دفاع مقدس؛ کنش ـ واکنش‌های جمعی و ارتقای پایدار همبستگی اجتماعی هادی اولاد دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
محمدحسن الهی‌منش استادیار گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسئول)
رضا پریزاد استادیار گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

۴

سیاست عربستان سعودی در مقابله با نفوذ انقلاب اسلامی ایران (مطالعه موردی: سوریه و بحرین) سید محمد حسینی دانشیار گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات، دانشگاه تهران و مدرس گروه معارف اسلامی.
محسن توکلی دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی. اصفهان. ایران.
احسان جعفری‌فر دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

۵

بررسی منازعه ایران و عربستان در یمن با رویکرد روانشناختی سیاسی مجید روحی دهبنه استادیار گروه علوم سیاسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
نادر یعقوبی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

۶

ارزیابی منازعه‌های منطقه‌ای درخاورمیانه در پرتو روند دولت ـ ملت‌سازی مطلوب؛ الگوها و راهکارها نصراله داودوندی دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی کرج و مدرس گروه معارف اسلامی.
افشین زرگر استادیار روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج.
رضا شیرزادی استادیار روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج.

۷

سید جمال‌الدین اسدآبادی و ایدئولوژی اسلامی؛ کنش‌ها و معیارها امین فرخان دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق، الهیات وعلوسیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
مصطفی ملکوتیان استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

۸

سیاست‌های توزیعی رژیم پهلوی و شکل‌گیری وضعیت انقلابی در ایران: خیزش حاشیه علیه مرکز حسن خدادی استادیار گروه الهیات دانشگاه مازندران و مدرس گروه معارف اسلامی.
محمد ربیعی کهندانی دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران. (نویسنده مسئول)

۹

تحلیل تأثیر بحران توزیع بر سقوط رژیم پهلوی دوم و وقوع انقلاب اسلامی مسعود اخوان‌کاظمی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه.
امید شکرانه دانش‌آموخته ارشد جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

۱۰

آسیب‌شناسی آموزش‌نوین در دوره قاجار با تأکید بر مبانی و روش‌های انتقال محمد شهبازی دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران.
محمدحسین دانشکیا دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران.
سید محمود سامانی عضو گروه تاریخ پژوهشکده حج و زیارت و مدرس گروه معارف اسلامی.

 

جهت مشاهده چکیده مقالات در دست چاپ اینجا کلیک نمایید.