نشریه شماره ۵۲ فصلنامه «پژوهشنامه اخلاق» به زودی منتشرخواهد شد

نشریه شماره ۵۲ فصلنامه «پژوهشنامه اخلاق» به زودی منتشرخواهد شد

آبان ۲۶, ۱۴۰۰

پنجاه و دومین شماره فصلنامه پژوهشنامه اخلاق (تابستان ۱۴۰۰) با مشخصات و مقالات ذیل به زودی منتشر خواهد شد.

صاحب‌امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ـ دانشگاه معارف اسلامی

مدیرمسئول: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر روح‌الله شاکری

سردبیر: آقای دکتر احد فرامرز قراملکی

مدیر داخلی: آقای دکتر مهدی باب‌اله‌زاده

مدیر اجرایی: آقای محمدرضا عطّاری

 

ردیف عنوان مقاله نویسنده ـ نویسندگان رتبه و رشته
۱ آثار توحید عرفانی در مفهوم و رویکرد اعمال اخلاقی وحید واحد جوان

مهسا شعیبی

استادیار گروه اخلاق اسلامی دانشگاه تهران

دانشجوی دکتری مدرسی اخلاق اسلامی دانشگاه تهران

۲ بررسی جایگاه ایثار در نظریه خودگرایی روان شناختی و ارزیابی آن با آموزه های اخلاقی قرآن اکبر عروتی موفق استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا
۳ در جستجوی مبانی یک نظریه اخلاقی بازخوانی روایات جابر جعفی محمد اسماعیل محمدی‌تبار

حامدخانی(فرهنگ مهروش)

ارسطو میرانی

ابوالفضل ابراهیمی ازینه

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان و مدرس دروس معارف اسلامی

دانشیار گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

استادیار گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

استادیار گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۴ اخلاق نیکی محور مدنی مبتنی بر محبت و نوع دوستی از منظر خواجه نصیرالدین طوسی فرشته ابوالحسنی نیارکی استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران
۵ مفهوم رذیلت و ارتباط آن با گناه از منظر توماس آکویناس و ملا مهدی نراقی خدیجه محمدی شجاعی

احمدرضا مفتاح

بهروز حدادی

دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان ـ گرایش الهیات مسیحی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

دانشیار گروه ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب قم

استادیار گروه ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب قم

۶ بررسی هنجار‌های اخلاقیِ ناظر به فرایند ارتباط گفتاری برپایۀ آیات و رویات محمد حسن باجلان

محمدتقی دیاری بیدگلی

علی نقی فقیهی

دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم

استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم و مدرس دروس معارف اسلامی

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم

 

۷ بررسی و تبیین نقاط قوت و امتیازات سبک فرزندپروری اسلامی در قیاس با سبک فرزندپروری بامریند علی احمد پناهی استادیار گروه روان‌شناسی پزوهشگاه حوزه و دانشگاه
۸ روش شناسی استنباط اولویت‌های اخلاقی براساس روایات «افعل تفضیل» امیر غنوی

رضا حبیبی

حمیدرضا حق شناس

استادیار گروه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

همکار علمی گروه مبانی اندیشه اسلامی موسسه جامعه المصطفی

دکتری مدرسی اخلاق اسلامی و مدرس دروس معارف اسلامی

منبع خبر: معاونت پژوهشی